OGÓLNE WARUNKI UMOWY (OWU)

 dla Pracodawców

 • 1 Zawarte definicje

Witamy w Jobbler.pl, platformie zarządzanej przez Jobbler GmbH & Co. KG, Am Sandtorkai 30, 20457 Hamburg (zwanym dalej Operatorem Platformy). Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony. Poniższe Warunki Ogólne ustalają relacje pomiędzy Operatorem Platformy i pracodawcami, którzy używają platformy do poszukiwania pracowników.

Platforma jest internetową platformą, cyfrowym rynkiem poszukiwania pracy, który umożliwia wyszukanie ogłoszeń o pracy umieszczonych przez pracodawców i wyszukiwanie pracowników i Jobblers (zwanych dalej Jobblers). Dodatkowo platforma zapewnia narzędzia software dla wymiany informacji (jak np curriculum vitae). Należy zauważyć, iż Platforma sama w sobie nie jest agencją pośrednictwa pracy. Pracodawcy, Jobblers i Operator Platformy są niezależnymi stronami umowy. Relacje pomiędzy Jobblers’ami i Operatorem Platformy nie tworzą relacji kontraktowych, wspólnego przedsięwzięcia a także relacji pracodawca-pracownik.

 • 2 Zakres/ważność

Niniejsze Ogólne Warunki Umowy regulują działalność wśród wszystkich osób fizycznych, spółek osobowych i osób prawnych uczestniczących w platformie.
Relacje pomiędzy Operatorem Platformy, pracodawcami i Jobblers’ami są przedmiotem regulacji zawartych wyłącznie w OWU. Powyższe warunki obowiązują również w przypadku użycia platformy poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Niniejsze Ogólne Warunki Umowy mają zastosowanie począwszy od 1 października 2015 roku.

 • 3 Zmiany

Operator Platformy zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w GTC i cenniku, w tym dla obecnych warunków prawnych, z należytym uwzględnieniem interesu pracodawcy i Jobblera. Pracodawca zostanie poinformowany o zmianach w OWU przez pocztę e-mail i może nie zgodzić się ze zmianami w ciągu dwóch tygodni. W przypadku takiego sprzeciwu, Operator Platformy ma prawo rozwiązać umowę z podaniem przyczyny w ciągu następnych dwóch tygodni. Zgłoszenie wypowiedzenia będzie zawierać informację o skutkach prawnych sprzeciwu.

Operator Platformy zastrzega sobie prawo do zmiany funkcji lub cech platformy, bez uprzedzenia lub całkowitego zakończenia usługi. Operator Platformy nie udziela żadnych gwarancji w zakresie dostępności platformy, gwarancji co do sposóbu, w jaki jest ona zorganizowana, lub jej przydatności do określonego celu.

Dostępność platformy zależy od różnych czynników technicznych, takich jak siła sygnału telefonii komórkowej, od urządzeń odbiorczych użytkowników, pola GPS lub podobnych czynników i może być zakłocona przez usterki techniczne lub, z uwzględnieniem interesu użytkowników, przez wprowadzone rozwiązania organizacyjne. O ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej, niniejsze OWU mają również zastosowanie do wszystkich nowych wersji, aktualizacji i innych nowych usług, które rozszerzają zakres lub udoskonalają oprogramowanie w jego aktualnej wersji.

Platforma Operator zastrzega sobie prawo do zbadania treści złożonych ofert pracy według własnych kryteriów wewnętrznych, zdecydując, czy ogłoszenia o pracy zostaną opublikowane, zastrzega prawo do usunięcia lub odmówienia ich publikacji bez podania przyczyn. Co do zasady, opublikowane ogłoszenia o pracy są natychmiast widoczne dla wszystkich Jobblers. Operator Platformy nie może zagwarantować jednak, że Jobbler zaakceptuje opublikowane ogłoszenie o pracę lub wykona pracę z ogłoszenia.

 

 • 4 Rejestracja/konta uczestników

Umieszczania ogłoszeń jest uzależnione od rejestracji i utworzenia konta przez pracodawcę. Rejestracja jest bezpłatna. Konta użytkownika nie wolno przekazywać. Tworzenie wielu kont użytkownika przez tę samą osobę fizyczną, prawną lub spółkę nie jest dozwolone.

Rejestrując się na platformie, pracodawca zgadza się, że OWU mają zastosowanie do wszystkich dalszych działań na platformie. Pracodawcy muszą mieć ukończony 16 rok życia. W przypadku wystąpienia zmian w danych wprowadzonych podczas rejestracji, użytkownik jest zobowiązany do samodzielnego i szybkiego skorygowania tych danych.

Operator Platformy może odmówić rejestracji użytkownika bez wyjaśnienia przyczyny lub zablokować i usuwać użytkowników, którzy są już zarejestrowani. Zablokowani lub usunięci użytkownicy nie mogą tworzyć nowych profili.

Każdy użytkownik ma prawo do wyrejestrowania się z platformy w dowolnym momencie, bez podania przyczyny wyrejestrowania.

 • 5 Newsletter

Jeżeli pracodawca zamawia “newsletter” podczas rejestracji, Operator Platformy ma prawo wysyłać pracodawcy, na adres wpisany przez użytkownika wiadomości e-mail zawierające informacje o nowościach i ciekawych ofertach. Użytkownik może wyłączyć otrzymywanie “newslettera” bez podania przyczyn, klikając na link desubskrypcji. Dane użytkownika nie zostaną ujawnione.

 • 6 Zagadnienia umowy z użytkownikiem

Umowa o korzystanie z platformy wchodzi w życie z dniem rejestracji.

Jeśli pracodawca przekazuje ogłoszenie o pracę klikając na przycisk “Umieść reklamy płatnej pracy”, stanowi to wniosek o wiążące zobowiązanie Operatora Platformy by dodać ogłoszenie. Potwierdzenie umieszczenia ogłoszenia zostanie wysłane przez automatyczny e-mail bezpośrednio umieszczeniu reklamy. Wraz z wysłaniem tej wiadomości e-mail zostaje wykonana umowa dla danego ogłoszenia oraz jego zawartości. Wszystkie dane dotyczące ogłoszenia są zapisywane i można je przeglądać w każdej chwili na koncie użytkownika.

Opis stanowiska pracy musi być sporządzony zgodnie z najlepszą wiedzą i przekonaniem pracodawcy. Wprowadzające w błąd ogłoszenia nie są dozwolone. Operator Platformy nie weryfikuje legalności, dokładności i kompletności ogłoszeń. Pracodawca jest odpowiedzialny za utrzymanie aktualnych informacji kontaktowych i opisanie w sposób jasny warunków, czynności i wymagań związanych z pracą z ogłoszenia.

Wszyscy Jobblersi mogą ubiegać się o pracę z danego ogłoszenia. Jobbler nie jest zobowiązany podawać następujących danych: informacji dotyczących ciąży, chorób, przekonań religijnych, politycznych lub filozoficznych, pochodzenia etnicznego, orientacji seksualnej, lub wszelkich innych informacji, które mogą być poniżające lub nie mają żadnego związku z wymaganiami zawartymi w ogłoszeniu o pracę.

Umowa o pracę jest negocjowana bezpośrednio między pracodawcą a Jobbler’em.

 • 7 Warunki użytkowania

Wszelkie dane przechowywane na platformie – w szczególności dane personalne pracodawcy, numery telefonów, adrs e-mail, dane teleadresowe i inne informacje poufne – mogą być użyte jedynie dla celów, do których zostały przeznaczone w ramach platformy. Zabronione jest gromadzenie i wykorzystanie komercyjne powyższych danych.

Operator platformy nie jest odpowiedzialny za spory wynikłe z relacji kontraktowych pracodawcy i pracobiorcy.

Wszelkie informacje (treści) umieszczone przez pracodawców i pracobiorców oraz innych użytkowników (np zamówienia, komentarze, profile użytkowników) są wyłączną odpowiedzialnością autora i znajdują się poza odpowiedzialnością Operatora Platformy. Każdy użytkownik może publikować treści wyłącznie zgodne z prawem, prawdziwe, nie stanowiące obrazy dla moralności publicznej. Treści powyższe nie mogą naruszać interesu i uczuć innych użytkowników. Użytkownik nie ma prawa publikować treści obraźliwych i nieprzyzwoitych, pornograficznych lub seksistowskich, nieodpowiednich dla osób nieletnich, ekstremistycznych, gloryfikujących lub trywializujących przemoc i gloryfikujących wojnę. Użytkownik nie ma prawa promować politycznych organizacji terrorystycznych i/lub ektremistycznych, podżegać do przestępstw, publikować jakichkolwiek treści szkalujących lub innych treści zabronionych prawem.

Ogłoszenie o pracy powinno być odpowiednio opisane; pracodawca powinien przedstawić wszystkie materiały informacyjne (rodzaj usług, godziny pracy, warunki itp) za pomocą dokładnych określeń. Informacje, które są w sposób oczywisty bezprawne, nieprawdziwe lub bez znaczenia nie będą umieszczane.

Pracodawca powinien wpisać nazwę firmy w całości, zawierając formę prawną, przedstawicieli prawnych, adres pocztowy i główne miejsce wykonywania działalności firmy lub oddziału, którego ogłoszenie dotyczy, wraz z nazwą ulicy, numerem budynku, kodem pocztowym i miejscowością.

Pracodawca jest w szczególności odpowiedzialny za wszystkie działania związane z użyciem konta pracodawcy jako użytkownika.

Pracodawca nie jest upoważniony do gromadzenia i przechowywania na platformie danych z Jobbler lub innych źródeł (poprzez, na przykład, “phishing”, wykopywanie danych, złośliwe oprogramowanie itp), chyba że jest to wymagane dla celów poszukiwania pracy związanego z konkretnym ogłoszeniem; w żadnym przypadku pracodawcy nie wolno używać danych z Jobbler lub źródeł trzecich, w części lub w całości, w internecie lub wykorzystywania adresów dla celów komercyjnych, wpływania na bezpieczeństwo platformy, lub obciążania platformy nadmiernym żądaniami.

Operator platformy zastrzega prawo do niepublikowania przechowywanej zawartości.
Użytkownik jest w szczególności odpowiedzialni za wszystkie działania związane z użyciem konta w systemie.
Zabronione jest gromadzenie i przechowywanie danych innych osób (za pomocą na przykład podszywania się pod użytkownika, wydobywanie danych za pomocą oprogramowania itp.), użycie ich w całości lub w części, wykorzystywanie adresów do celów komercyjno-handlowych, wpływanie na bezpieczeństwo platformy lub powodowanie przeciążenia platformy poprzez nadmierne użycie.

 • 8 System oceny

Dla ochrony użytkowników, wprowadza się system oceny pracodawców przez Jobblers/użytkowników, po wykonaniu pracy. Może się zdarzyć, iż oceny zostaną rozpoznane jako celowo nieścisłe.

Użytkownicy będący zleceniodawcami są zobowiązani do złożenia wyłącznie zgodnego z prawdą oświadczenia w procesie rejestracji. Wszelkie użycie platformy, które jest niezgodne z właściwym przeznaczeniem jest zabronione. Przez niewłaściwe użycie rozumie się w szczególności niewłaściwą ocenę pracobiorcy i oceny służące celom innym niż ocena pracy.

Jobblers / użytkownik może złożyć reklamację skierowaną do Jobbler.pl w sprawie nieprawidłowości. Dowody w sprawie nieprawidłowości powinny zostać przedłożone wraz z reklamacją.

 • 9 Zlecenia i płatności

Umieszczanie ogłoszeń o pracy i innych powiązanych dodatków jest przedmiotem opłat opartych na najnowszej liście cenowej. Każdy rozpoczęty miesiąc musi zostać opłacony za całość z góry. Pracodawcy płacą za umieszczone zamówienia przez PayPal, direct debit, kartę kredytową, szybki transfer lub fakturę (z datą płatności 7 dni). Jeżeli zapłata nie wpływa na czas, konto użytkownika-pracodawcy zostanie zablokowane i będzie przesłana wiadomość e-mail o powyższej blokadzie.

 • 10 Odpowiedzialność

Operator platformy jest odpowiedzialny jedynie znaczące zaniedbania i celowe niewłaściwe postępowanie. Wyłącza się uszkodzenia związane z zagrożeniem życia, uszkodzenia ciała lub zagrożenia dla zdrowia. W każdym innym przypadku Operator Platformy jest odpowiedzialny jedynie za szkody wynikłe z istotnego naruszenia obowiązków. Naruszenie może powodować dochodzenie roszczeń na podstawie umowy z ograniczeniem odpowiedzialności jedynie do wysokości zwykłej, dającej się przewidzieć szkody. Wyłącza się całkowicie z odpowiedzialności zadośćuczynienia wynikające z uszkodzeń sprzętu komputerowego, wszelkiego oprogramowania, strat w bazie danych użytkownika lub utraconych korzyści.

Operator platformy nie gwarantuje bezawaryjnego ciągłego dostępu do platformy.

Podczas użycia aplikacji i jej funkcji przez użytkownika, operator internetu i transmisji danych może obciążyć użytkownika kosztami, które ponosi użytkownik.

Operator Platformy nie ponosi zobowiązań za treści umieszczane przez użytkowników. Umieszczając treści, użytkownik oświadcza, iż żadne interesy strony trzeciej (np. zastrzeżone prawa autorskie, prawa do patentów, prawa do znaków towarowych) nie zostaną naruszone.

Operator platformy zaleca użytkownikom wykonanie kopi zapasowej zawartości danych przechowywanych przez użytkownika. Operator platformy wyłącza wszelką odpowiedzialność, w granicach dopuszczonych prawnie, za skasowanie, utratę lub nieuprawnioną zmianę jakichkolwiek danych użytkownika, a także za opóźnienia lub błędy w transmisji podczas komunikacji między użytkownikami.

Ograniczenie dostępu do aplikacji nie skutkuje odpowiedzialnością Operatora Platformy za konsekwencje wynikłe z powodu ograniczenia. Odnosi się to w szczególności do rezultatu zawarcia lub braku zawarcia kontraktu, skuteczności umieszczenia ogłoszenia, skuteczności ściągnięcia aplikacji lub procesu zapłaty.

 • 11 Zastosowane normy prawne, odpowiednie sądy, język kontraktu

Zgoda użytkownika i wszelkie relacje prawne pomiędzy stronami są przedmiotem regulacji prawa Rzeczpospolitej Polskiej z wyłączeniem międzynarodowego prawa prywatnego. Miejscem rozstrzygania sporów jest ……. Wszystkie umowy pomiędzy stronami są zawarte w formie pisemnej.

Językiem obowiązującym przy zawarciu umów jest język polski.

Jeżeli przepis OWU jest lub stanie się nieważny lub zawiera lukę, pozostałe postanowienia pozostają nienaruszone. Nieważny przepis zostanie zastąpiony innym, który jest najbliższy w stosunku do przepisu nieważnego z punktu widzenia obowiązującego prawa co do sensu i celu.

 • 12 Prawo autorskie i inne prawa majątkowe

Cała zawartość platformy i aplikacji jest chroniona prawem autorskim. Kopiowanie zawartości i jej publikacja w jakimkolwiek innym miejscu bez pisemnej zgody Operatora Platformy jest niedozwolona. Rejestarcja nie powoduje przeniesienia prawa własności lub praw użytkownika, licencji lub innych praw na użytkownika, w sczególności praw do marki, tytułów, znaków towarowych, praw autorskich i innych praw handlowych.

 • 13 Obowiązek poufności

Pracodawca jest zobowiązany zachować poufność wszytskich informacji, w których posiadanie wejdzie poprzez użycie platformy, w szczególności informacje personalne, zakres pracy i wynagrodzenie, informacje o konkretnym stanowisku (instruktaże, dane klientów, kwestionariusze osobowe), z wyjątkiem sytuacji wymienionych powyżej.