OGÓLNE WARUNKI UMOWY (OWU)

 dla pracobiorców

 • 1 Zawarte definicje

Witamy w Jobbler.pl, platformie zarządzanej przez Jobbler GmbH & Co. KG, Am Sandtorkai 30, 20457 Hamburg (zwanym dalej Operatorem Platformy). Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony.

Jobbler to użytkownik, który tworzy profil na platformie w celu aplikowania na ogłoszenia pracy umieszczone przez pracodawców. Jobbler (użytkownik) nie ponosi żadnych opłat używając platformy i jej narzędzi. Poniższe Warunki Ogólne ustalają relacje pomiędzy Operatorem Platformy i Użytkownikiem / Jobbler’em.

Platforma jest internetową platformą, cyfrowym rynkiem poszukiwania pracy, który umożliwia wyszukanie ogłoszeń o pracy umieszczonych przez pracodawców i wyszukiwanie pracowników i Jobblers (zwanych dalej Jobblers). Dodatkowo platforma zapewnia narzędzia software dla wymiany informacji (jak np curriculum vitae). Platforma sama w sobie nie zapewnia staży pracowniczych i stanowisk pracy. Pracodawcy, Jobblers i Operator Platformy są niezależnymi stronami umowy. Relacje pomiędzy Jobblers’ami i Operatorem Platformy nie tworzą relacji kontraktowych, wspólnego przedsięwzięcia a także relacji pracodawca-pracownik.

 • 2 Zakres/ważność

Relacje pomiędzy Operatorem Platformy i Jobblers’ami są przedmiotem regulacji zawartych wyłącznie w OWU. Poprzez użycie aplikacji i rejestrację jako Jobbler użytkownik akceptuje i jednoznacznie zgadza się z zawartością OWU. Akceptacja powyższa obowiązuje również w przypadku użycia platformy poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Niniejsze Ogólne Warunki Umowy mają zastosowanie począwszy od 1 października 2015 roku.

 • 3 Zmiany

Operator Platformy zachowuje prawo do wprowadzenia zmian w OWU, z uwagi na obowiązujące prawo, biorąc pod uwagę interes Jobblers’ów. Jobblers będą poinformowani o wszelkich zmianach OWU przez pocztę e-mail i w przypadku uruchomienia aplikacji. Jobblers mają prawo nie zaakceptować zmian i w ciągu dwóch tygodni usunąć profil.

Operator Platformy zastrzega sobie prawo do zmian funkcji lub narzędzi platformy bez uprzedniego powiadomienia lub zamknięcia platformy w całości. Operator Platformy nie gwarantuje dostępności aplikacji, rozwiązań projektowych platformy lub jej kompatybilności w stosunku do specyficznych celów użytkownika.

Dostęp do Platformy jest uzależniony od wielu czynników technicznych takich jak siła sygnału telefonii komórkowej, zasięg pola GPS, konfiguracji urządzeń użytkownika itp i może być zakłocony przez usterki techniczne lub, z zachowaniem interesu użytkowników, korekty techniczno-organizacyjne. Jeżeli nie wyrażono inaczej, niniejsze OWU odnoszą się również do nowych wersji, uaktualnień i nowych usług wprowadzonych do lub poprawiających aktualną wersję oprogramowania.

 • 4 Rejestracja/konta uczestników

Rejestracja i użytkowanie są bezpłatne. Konto zarejestrowane na użytkownika nie może być przekazywane innym osobom. Rejestrujący się mają obowiązek rejestracji wyłącznie pod własnym imieniem i nazwiskiem, wyłącznie dla celów własnych, bez rejestracji w imieniu i/lub dla osób trzecich. Rejestracja jest możliwa i dopuszczalna wyłącznie po zapoznaniu się i zaakceptowaniu niniejszych OWU i polityki prywatności. Korzystający z aplikacji robią to tylko i wyłącznie na własną odpowiedzialność i ryzyko.

Jobbler (pracobiorca) musi mieć ukończone 16 lat. Jobbler ma obowiązek upewnić się, iż informacje opublikowane są aktualne, komletne i prawdziwe. W razie zmian w danych wprowadzonych uprzednio w profilu Jobbler jest zobligowany skorygować je odpowiednio i samodzielnie.

Jobbler (użytkownik) zgadza się utrzymywać swoje hasło utajnione i powstrzymać się od komercyjnego reklamowania dla celów własnych lub osób trzecich.

Operator platformy nie odpowiada za zawartość poszczególnych profili użytkowników.

W celu rejestracji i docelowego użytkowania platformy należy posiadać ważny i aktualny profil w sieci społecznościowej Facebook, Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, U.S.A. (zwanej dalej “Facebook”), lub ważny i aktualny adres poczty elektronicznej e-mail. Rejestarcja i używanie Facebook jest przedmiotem warunków polityki prywatności i warunków użytkowania Facebook.

Jobbler (użytkownik) może przeglądać ogłoszenia pracodawców po ściągnięciu i zainstalowaniu aplikacji.

Operator platformy zastrzega sobie prawo do zablokowania i/lub likwidacji profilu użytkownika bez podania przyczyn w oparciu o kryteria wewnętrzne operatora. Każdy Jobbler (użytkownik) może, bez podania przyczyny, zlikwidować profil i wyrejestrować się z aplikacji.

 • 5 Newsletter

Jeżeli użytkownik zamówił “newsletter” w czasie rejestracji, Operator Platformy jest zobowiązany wysyłać użytownikowi na podany adres e-mail, informacje z nowościami i interesującymi ofertami. Użytkownik może dezaktywować otrzymywanie “newslettera” w każdym momencie bez podania przyczyny poprzez kliknięcie linku “Desubskrypcji”. Dane użytkownika nie będą ujawnione.

 • 6 Zagadnienia umowy z użytkownikiem

Umowa użytkowania aplikacji wchodzi w życie z dniem rejestracji użytkownika w systemie.

Aplikacja zawiadomi użytkownika (Jobbler’a) o potencjalnie interesujących ogłoszeniach (minijobs, praca w czasie wakacji, stałe zatrudnienie) w oparciu o wprowadzone dane i lokalizację użytkownika, pokazując ogłoszenia w rejonie użytkownika.

Umowa o pracę jest negocjowana i zawierana bezpośrednio pomiędzy pracodawcą i pracobiorcą (Jobbler’em).

 • 7 Warunki użytkowania

Wszelkie dane przechowywane na platformie – w szczególności dane personalne pracodawcy, numery telefonów, adrs e-mail, dane teleadresowe i inne informacje poufne – mogą być użyte jedynie dla celów, do których zostały przeznaczone w ramach platformy. Zabronione jest gromadzenie i wykorzystanie komercyjne powyższych danych.

Operator platformy nie jest odpowiedzialny za spory wynikłe z relacji kontraktowych pracodawcy i pracobiorcy.

Wszelkie informacje (treści) umieszczone przez pracodawców i pracobiorców oraz innych użytkowników (np zamówienia, komentarze, profile użytkowników) są wyłączną odpowiedzialnością autora i znajdują się poza odpowiedzialnością Operatora Platformy. Każdy użytkownik może publikować treści wyłącznie zgodne z prawem, prawdziwe, nie stanowiące obrazy dla moralności publicznej. Treści powyższe nie mogą naruszać interesu innych użytkowników. Użytkownik nie ma prawa publikować treści obraźliwych i nieprzyzwoitych, pornograficznych lub seksistowskich, nieodpowiednich dla osób nieletnich, ekstremistycznych, gloryfikujących lub trywializujących przemoc i gloryfikujących wojnę. Użytkownik nie ma prawa promować politycznych organizacji terrorystycznych i/lub ektremistycznych, podżegać do przestępstw, publikować jakichkolwiek treści szkalujących lub innych treści zabronionych prawem.

Operator platformy zastrzega prawo do niepublikowania przechowywanej zawartości.

Użytkownik jest w szczególności odpowiedzialni za wszystkie działania związane z użyciem konta w systemie.

Zabronione jest gromadzenie i przechowywanie danych innych osób (za pomocą na przykład podszywania się pod użytkownika, wydobywanie danych za pomocą oprogramowania itp.), użycie ich w całości lub w części, wykorzystywanie adresów do celów komercyjno-handlowych, wpływanie na bezpieczeństwo platformy lub powodowanie przeciążenia platformy poprzez nadmierne użycie.

 • 8 System oceny

Dla ochrony użytkowników, wprowadza się system oceny pracodawców przez Jobblers/użytkowników i oceny Jobblers/użytkowników przez pracodawców, po wykonaniu pracy. Może się zdarzyć, iż oceny zostaną rozpoznane jako celowo nieścisłe.

Użytkownicy będący zleceniodawcami są zobowiązani do złożenia wyłącznie zgodnego z prawdą oświadczenia w procesie rejestracji. Wszelkie użycie platformy, które jest niezgodne z właściwym przeznaczeniem jest zabronione. Przez niewłaściwe użycie rozumie się w szczególności niewłaściwą ocenę pracobiorcy i oceny służące celom innym niż ocena pracy.

Jobblers / użytkownik może złożyć reklamację skierowaną do Jobbler.pl w sprawie nieprawidłowości. Dowody w sprawie nieprawidłowości powinny zostać przedłożone wraz z reklamacją.

 • 9 Odpowiedzialność

Operator platformy jest odpowiedzialny jedynie znaczące zaniedbania i celowe niewłaściwe postępowanie. Wyłącza się uszkodzenia związane z zagrożeniem życia, uszkodzenia ciała lub zagrożenia dla zdrowia.

Operator platformy nie gwarantuje bezawaryjnego ciągłego dostępu do platformy.

Podczas użycia aplikacji i jej funkcji przez użytkownika, operator internetu i transmisji danych może obciążyć użytkownika kosztami, które ponosi użytkownik.

Operator Platformy nie ponosi zobowiązań za treści umieszczane przez użytkowników. Umieszczając treści, użytkownik oświadcza, iż żadne interesy strony trzeciej (np. zastrzeżone prawa autorskie, prawa do patentów, prawa do znaków towarowych) nie zostaną naruszone.

W każdym innym przypadku Operator Platformy jest odpowiedzialny jedynie za szkody wynikłe z istotnego naruszenia obowiązków. Naruszenie może powodować dochodzenie roszczeń na podstawie umowy z ograniczeniem odpowiedzialności jedynie do wysokości zwykłej, dającej się przewidzieć szkody.

Wyłącza się całkowicie z odpowiedzialności zadośćuczynienia wynikające z uszkodzeń sprzętu komputerowego, wszelkiego oprogramowania, strat w bazie danych użytkownika lub utraconych korzyści.

Operator platformy zaleca użytkownikom wykonanie kopi zapasowej zawartości danych przechowywanych przez użytkownika. Operator platformy wyłącza wszelką odpowiedzialność, w granicach dopuszczonych prawnie, za skasowanie, utratę lub nieuprawnioną zmianę jakichkolwiek danych użytkownika, a także za opóźnienia lub błędy w transmisji podczas komunikacji między użytkownikami.

Ograniczenie dostępu do aplikacji nie skutkuje odpowiedzialnością Operatora Platformy za konsekwencje wynikłe z powodu ograniczenia. Odnosi się to w szczególności do rezultatu zawarcia lub braku zawarcia kontraktu, skuteczności umieszczenia ogłoszenia, skuteczności ściągnięcia aplikacji lub procesu zapłaty.

 • 10 Zastosowane normy prawne, odpowiednie sądy, język kontraktu

Niniejsza umowa z użytkownikiem i stosunek prawny pomiędzy Stronami podlegają prawu obowiązującemu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej wykluczając międzynarodowe postanowienia prawa prywatnego. Wszelkie uzgodnienia pomiędzy stronami są zawarte w formie pisemnej.

Obowiązującym językiem niniejszej umowy jest język polski.

Jeżeli którykolwiek z zapisów OWU jest lub stanie się nieobowiązujący lub zawiera błąd prawny, inne zapisy mowy pozostają tym samym w mocy i pozostają obowiązujące. Błędny zapis ogólnych warunków handlowych zostanie uznany za zastąpiony przez inny najbliższy w pojęciu zapisów prawnych do uznanego za błędny.

 • 11 Prawo autorskie i inne prawa majątkowe

Wszelka zawartość aplikacji jest chroniona przez prawo autorskie. Kopiowanie zawartości i publikacja w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody Operatora Platformy jest zabroniona. Rejestracja nie przenosi praw własności ani praw innych użytkowników, licencji i innych praw na użytkownika, w sczególności praw do marki, nazw, znaków towarowych, praw autorskich i innych praw handlowych.

 • 12 Obowiązek poufności

Użytkownik (Jobbler) jest zobowiązany do zachowania, w granicach prawa, poufności wszystkich informacji, w których posiadanie wszedł, w szczególności danych personalnych, danych o rodzaju i skali zatrudnienia, wysokości wynagrodzenia, informacji o zatrudnieniu (instruktarzach, danych klientów pracodawcy, kwestionariuszach).